Meeting Register Page

Meeting banner
Обучението по Компютърно моделиране в 5. и 6. клас – методически насоки и примерни задачи
Лектори: Румана Папанчева, Тодорка Глушкова

Полезни методически насоки, свързани с преподаването по новия предмет Компютърно моделиране и информационни технологии в 5. и 6. клас.

Учебното съдържание в новите учебници по КМИТ за 5. и 6. клас марка „Изкуства“, включва последните тенденции в информационните технологии в световен мащаб, преведени на достъпен за учениците език. Образователните материали по предмета:
- съдържат богати междупредметни връзки, като се надграждат знания по математика, човекът и природата и други учебни предмети;
- обхващат интересни и актуални теми за упражнение и разработване на проекти от света на технологиите и обкръжаващата среда;
- предлагат различни форми за самопроверка и контрол;
- дават на учителите най-висока степен на свобода и творчество и същевременно са помощник във воденето на учебните часове.

May 16, 2022 06:00 PM in Sofia

Meeting logo